hero remaja 2020 episod 8 kabla bargatar hero remaja 8 Skytrex - our Islam is beautiful
News Update
Loading...

hero remaja 2020 episod 8 kabla bargatar hero remaja 8 Skytrex

hero remaja 2020 episod 8  kabla bargatar hero remaja 8 Skytrex
Berdasarkan kadar kemalangan yang tinggi yang berlaku setiap tahun, adalah penting bahawa sesiapa yang memandu kereta sama ada kereta anda atau kereta kawan mesti mempunyai polisi insurans auto walaupun ia adalah sekurang-kurangnya semua polisi insurans yang ada.

Insurans meliputi pemegang polisi dan dalam kebanyakan kes ia meliputi orang lain yang menggunakan kereta atau pemandu. Walau bagaimanapun jika kereta itu masuk ke dalam kemalangan yang tidak berkait dengan kepentingan pemegang polisi, atau melanggar perjanjian antara pemegang polisi dan syarikat insurans, polisi insurans tidak akan menanggung kerosakan dari kemalangan itu.

Dalam keadaan di mana kenderaan yang diinsuranskan dijual kepada orang lain, pemilik baru dilindungi oleh Insurans liabiliti pihak ketiga dan juga oleh polisi insurans kereta komprehensif (jika ada) dalam tempoh 3 minggu selepas perubahan pemilikan. Apabila terdapat polisi insurans baru yang aktif, semua deduktibles di bawah insurans akan dibayar oleh pemilik kereta baru.

Insurans insurans tidak merangkumi kerosakan kepada kenderaan dalam pemilikan syarikat untuk tujuan jualan

Bergantung kepada perjanjian dasar insurans kereta antara anda dan syarikat insurans anda, mungkin tidak ada keperluan untuk anda memberitahu mereka apabila istilah dalam perjanjian dasar berubah. Akibat daripada keengganan untuk memberitahu insurans mungkin rugi dan ganti rugi pelucuthakan jika kemalangan berlaku atau pengurangan ganti rugi dan pampasan atau kesilapan dalam pembayaran jika indemniti dan pampasan.

Oleh itu untuk mengelakkan akibat-akibat yang dinyatakan di atas, apabila terdapat perubahan dalam maklumat polisi, segera memberitahu syarikat insurans anda.

Anda boleh membeli insurans auto yang sama dari dua syarikat insurans yang berbeza tanpa menamatkan insurans awal dengan syarikat pertama tetapi apabila berlaku kemalangan, perjanjian dalam polisi insurans kereta anda akan diterapkan, dan ini mungkin bermaksud bahawa kedua-dua syarikat membayar separuh adalah kos untuk kemalangan masing-masing.

Satu lagi perkara penting yang perlu diperhatikan mengenai insurans auto adalah deduktibles yang berdasarkan perjanjian dalam polisi insurans auto. Deductibles hanya akan ditolak sekiranya berlaku kejadian insurans yang melibatkan liabiliti dan kerosakan pihak ketiga di bawah insurans auto yang komprehensif.

Tiada potongan akan dikenakan dalam keadaan seperti:

1. Kerosakan dari tortfeasor yang bertanggungjawab

2. Kerosakan daripada kebakaran, letupan, pencahayaan atau kecurian

3. Kerosakan dari barang yang jatuh ke atas kereta.

Selain itu, akan ada tambahan yang boleh ditolak sekiranya terdapat kerosakan kepada kereta oleh orang lain selain daripada pemegang polisi, atau mana-mana pengguna berdaftar tiga kereta di bawah polisi insurans auto.

Terdapat kemalangan tertentu yang polisi insurans auto anda mungkin tidak dilindungi. Di bawah insurans liabiliti, polisi di dalam kereta anda tidak meliputi;

1. Kecederaan kepada pemandu

2. Kerosakan dari pengangkutan barang melalui jalan di bawah akta kontrak

3. Kerosakan kepada kenderaan yang dilampirkan

4. Kerosakan yang berlaku pada masa kenderaan itu disewa melainkan jika ia dapat dibuktikan bahawa kerosakan itu adalah akibat kejadian yang sesuai dengan polisi insurans auto

5. Kerosakan kepada barangan yang dimiliki oleh pemandu, pemegang polisi, sesiapa yang dinyatakan dalam polisi insurans auto itu pengguna biasa.Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notification
i love you :) .
Done